• covid_maseczka

TROCHĘ INFORMACJI O NAS…

 

Charakterystyka naszej szkoły:

Zespół Szkół Elektrycznych jest placówką, która podąża za wymaganiami rynku pracy i z roku na rok otwiera nowe kierunki kształcenia.

Naszym Patronem jest Ryszard Kaczorowski- ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Motto, którym kierujemy się w Zespole Szkół Elektrycznych, brzmi: „ Nauka jest wartością”.

 

Szkoła dysponuje:

- wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,

-  miejscami w internacie szkolnym,

- nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną,

- gabinetem opieki medycznej,

- opieką pedagogiczną i psychologiczną,

- szkolnym radiowęzłem,

- siecią bezprzewodową Wi-Fi,

- pracownią multimedialną do nauki języków obcych,

- pracowniami przedmiotowymi, m. in. : fizyczną, matematyczną, geograficzną, historyczną, języków obcych, a także pracowniami  urządzeń techniki komputerowej, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, pracowniami dla zawodów: technik elektryk, elektryk i elektromechanik; pracowniami  dla zawodów, np. technik elektronik i monter elektronik,

- halą sportową, siłownią oraz zespołem boisk wraz z siłownią zewnętrzną,

- biblioteką i czytelnią ze stanowiskami komputerowymi mającymi dostęp do Internetu,

- sklepikiem szkolnym z bufetem,

- warsztatami szkolnymi, w których zdobywana jest praktyczna nauka zawodu.

Uczniowie naszej szkoły mają  możliwość odbywania praktyk zagranicznych w: Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Również w ramach współpracy zagranicznej, w naszej szkole gościmy uczniów z różnych zakątków świata, np. z Hiszpanii i Portugalii.

Szkoła w ramach projektu „Automatyk to Twoja przyszłość” organizuje w lipcu i sierpniu płatne staże zawodowe dla uczniów klas 3 w zawodach: technik elektronik, technik elektryk i technik energetyk.

 

 

Projekty unijne:

Od 10 lat realizujemy w naszej szkole projekty unijne i pozyskujemy środki na doposażenie pracowni zawodowych. I tak oto uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach następujących projektów:

„Pracownie marzeń”- 394644zł;

„Przyszłość dla elektronika i energetyka”- 948645zł;

„ZSE szkoła zawodowych kompetencji”- 842215zł;

 „Elektryk szkoła zawodowych kompetencji”- 750195zł;

„Elektronik zawód z przyszłością”- 902102zł;

„Automatyk to Twoja przyszłość”- 1490992zł.

Współpraca z firmami:

 

Ponieważ celem kształcenia zawodowego  jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,  Dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych  podpisała umowy współpracy z następującymi firmami:

Dziejak

ENERTEL

INFOVER

KH-KIPPER

PGE Dystrybucja

Polonez +

STOKOTA

Jako szkoła techniczna  współpracujemy  z Politechniką Świętokrzyską w ramach projektu Partnerstwo: Szkoła - Politechnika Świętokrzyska.

Programy edukacyjne i profilaktyczne:

W szkole realizowane są programy edukacyjne i profilaktyczne, obejmujące treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Są one dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę problemów, występujących w danej społeczności szkolnej. Kierujemy je do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jednym z programów jest szkolny program "EKOLOGIA W ELEKTRYKU", który został opracowany w celu realizacji działań związanych z poszerzeniem wiedzy uczniów z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowania u młodzieży nawyków proekologicznych i  prozdrowotnych. W ramach programu organizujemy:

- Sprzątanie Świata,

- zbiórki surowców wtórnych,

- ochronę kasztanowców przed szkołą,

- Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny, podejmujący tematykę przyrody i natury

- Wojewódzki Konkurs Ekologiczny.

 

Bezpieczeństwo w szkole:

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele i pracownicy obsługi (kontrola i

identyfikacja wchodzących za pomocą kart oraz dyżury w czasie przerw). Szkoła jest

monitorowana. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki objęto budynek i teren szkolny nadzorem kamer CCTV. Przed lekcjami i po lekcjach uczniowie mogą przebywać w świetlicy lub bibliotece w celu zwiększenia ich komfortu i bezpieczeństwa.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna:

Uczniowie mają zapewnioną pomoc pedagoga i psychologa. W każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do tych specjalistów. W naszej szkole odbywają się także dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych(np. logopedyczne, tyflopedagogiczne, surdopedagogiczne) oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość sprawdzenia się w różnych konkursach i olimpiadach.

 

Konkursy:

 • Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół średnich,
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prezydentach i Naczelnych Wodzach,
 • Szkolny konkurs historyczny „ Ryszard Kaczorowski– sylwetka patrona,
 • Szkolny konkurs „ Kielce miastem Legionów”,
 • Szkolny konkurs „ Dzień pamięci o Katyniu– Katyń 1940”,
 • Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,
 • Olimpiada Teologii Katolickiej,
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej,
 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej,
 • Konkurs czytania ze zrozumieniem w języku angielskim dla klas drugich,
 • Konkurs ortograficzny z języka niemieckiego,
 • Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pt.: „Mamy tylko jedną Ziemię, nie zmienimy jej w pustynię – uczymy się ekologii” dla kieleckich szkół średnich,
 • Konkurs „Matematyka w Technice dla Technika”,
 • Konkurs „Matematyczne Prezentacje Multimedialne”,
 • Konkurs „Innowacyjny program nauczania fizyki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • Konkurs pt. „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości” organizowanym przez Studenckie Forum BCC,
 • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa,
 • Konkurs Moje finanse organizowanym przez NBP,
 • Międzyszkolna Ponadgimnazjalna Liga Tenisa Stołowego,
 • Międzyszkolna Liga Szachowa,
 • Mistrzostwa Kielc Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej,
 • Mistrzostwa Kielc Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej,
 • Mistrzostwa Kielc Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej,
 • Szkolna Liga Badmintona,
 • Mistrzostwa Województwa w badmintonie,
 • Mistrzostwa Kielc Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej,
 • Mistrzostwa Kielc w wyciskaniu sztangi leżąc,
 • Konkurs informatyczny „Bóbr”

Olimpiady:

- Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”,

- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ,

- Olimpiada z przedsiębiorczości,

- Olimpiada statystyczna,

- Olimpiada wiedzy o rynku pracy w Polsce i UE,

- Olimpiada z Wiedzy o ZUS.

- Olimpiada cyfrowa

Edukacja ekonomiczna :

W ramach krzewienia wiedzy ekonomicznej prowadzone są spotkania z przedstawicielami banków , Parku Technologicznego, Urzędu Pracy , Studenckiego Forum BCC. Uczniowie w ramach Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej  grają na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mamy też sukcesy w dziedzinie ekonomii- uczniowie naszej szkoły  zajęli II miejsce w wojewódzkim konkursie Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości sprawdzając swoją wiedzę  z marketingu i zarządzania firmą.

COŚ DLA DUCHA…

 

Uczniowie tworzący  radiowęzeł zaangażowani są we wszystkie imprezy organizowane w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Począwszy od uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, rajdy integracyjne klas pierwszych, imprezy okolicznościowe organizowane przez nauczycieli.

W trakcie przerw uczniowie działający w radiowęźle umilają czas różnorodnym repertuarem.

Witryna „Wierszokleci Elektryka” powstała w 2010 roku z inicjatywy uczniów, którzy chcieli się podzielić swoją twórczością z innymi. Formułą strony stała się parafraza słów J. Kofty: „Pisać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej”, a więc jej idea jest czytelna: szlifujmy literackie umiejętności, bawimy się słowem, ale z „przymrużeniem oka”. „Wierszokleci „Elektryka”” to także zaproszenie do wspólnej zabawy. Na portalu można znaleźć teksty inspirowane chwilą, nastrojem, emocjami. Jedne są nostalgiczne, refleksyjne, inne zabawne i wywołujące uśmiech. Mamy w swych szeregach „raczkujących dekadentów- katastrofistów”, przeżywających „ból istnienia”, twórcę ekscytującego się dziełem stworzenia oraz poetę okolicznościowego, któremu wiersze „ku czci” nie sprawiają żadnego kłopotu. Nie zabrakło również miłośnika prozy, fascynującego się mrocznymi czasami średniowiecza i militariami, które opisuje ze szczególną pieczołowitością. Dlatego warto otwierać dla nich „internetowe okno na świat”.

 

Wolontariat:

 Szkoła zapewnia także możliwość kształtowania postaw prospołecznych poprzez wolontariat uczniów, którzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, na terenie szkoły i poza nią. Szkolne Koło Wolontariatu organizuje akcje charytatywne na rzecz domów dziecka i świetlic środowiskowych, akcje społeczne, takie jak: świąteczne kartki dobroczynne „Na Ratunek” Sursum Corda , Szlachetna Paczka, zbiórka zakrętek dla Fundacji Miśka Zdziśka, Pomóż i Ty.

Nasi uczniowie od wielu lat są Honorowymi Dawcami Krwi. Zajmujemy I miejsce w województwie w ilości oddanej krwi.

 

Imprezy organizowane przez samorząd szkolny:

- kiermasz używanych podręczników,

- rajd integracyjny i ognisko dla klas pierwszych,

- wyłonienie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce,

- „Góra Grosza”,

- Mikołajki w „Elektryku”,

- Mikołajkowy konkurs „ Mam Talent”,

- udział w Debacie Młodych w Domu Kultury „Zameczek, spotkanie z cyklu: Ludzie i ich

pasje,

- zgłoszenie kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów,

- akcja „Niepytajka”- przyznawana co miesiąc za 100% frekwencję.

 

Klasa sukcesu:

 Jest  to projekt mający na celu integrację społeczności szkolnej, zachęcanie do nauki,

motywowanie do osiągania najlepszej frekwencji na lekcjach oraz  do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach, a także rozwijanie postaw prospołecznych i wrażliwości na potrzeby innych, aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły, kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole, rozwijanie kultury osobistej, pobudzanie odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijanie umiejętności twórczej rywalizacji zgodnej z zasadami fair-play.

 

COŚ DLA CIAŁA…

 W czasie nauki w Zespole Szkół Elektrycznych każdy uczeń może także rozwijać swą sprawność oraz działać w różnorodnych sekcjach.

SEKCJA WSPINACZKOWA

Sekcja wspinaczki skałkowej w Zespole Szkół Elektrycznych działa od 2004r. Celem jej jest upowszechnianie wśród uczniów aktywności fizycznej oraz wyrabianie nawyków uprawiania tzw. sportów całego życia. Zajęcia prowadzone są na podkieleckich skałkach: Zelejowa, Stokówka oraz na sztucznych ściankach wspinaczkowych: w Krakowie, Katowicach i Radomiu.

BIAŁA SZKOŁA

W ZSE cyklicznie organizowane są obozy narciarskie. Młodzież pod bacznym okiem instruktorów zgłębia tajniki „białego szaleństwa” w Bukowinie Tatrzańskiej, Kluszkowcach i Białce Tatrzańskiej. Uczniowie „Elektryka” stawiają pierwsze kroki na stokach oraz podnoszą swoje umiejętności pod okiem nauczycieli- instruktorów.

SEKCJA STRZELECKA

Reprezentacja Szkolnej Drużyny Strzeleckiej od kilkunastu lat z sukcesami uczestniczy w mistrzostwach Kielc organizowanych przez UKS „Snajper”. Chłopcy i dziewczęta systematycznie zajmują wysokie miejsca. Odnoszą liczne sukcesy zarówno indywidualne jak i grupowe.

DRUŻYNA KOSZYKÓWKI

Reprezentacja koszykówki od kilkunastu lat z sukcesami uczestniczy w rozgrywkach o mistrzostwo Kielc organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Chłopcy systematycznie awansują do fazy finałowej.

DRUŻYNA PIŁKARZY RĘCZNYCH

Reprezentacja piłkarzy ręcznych uczestniczy w mistrzostwach Kielc chłopców od wielu lat. Ponadto nasi uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w Małej Lidze Piłki Ręcznej organizowanej przez Fundację „Vive Serce Dzieciom”.

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Reprezentacja piłki nożnej uczestniczy w międzyszkolnych rozgrywkach i mistrzostwach Kielc organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Chłopcy systematycznie awansują do fazy finałowej i z roku na rok robią postępy, plasując się na coraz wyższych lokatach.

SIŁACZE „ELEKTRYKA”

Uczniowie naszej szkoły mogą poszczycić się dużymi sukcesami w międzyszkolnych Mistrzostwach Sportów Siłowych. Wielokrotnie zawodnicy zdobywali pierwsze miejsca we wszystkich organizowanych Mistrzostwach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Kielcach.

 

DRUŻYNA PIŁKI SIATKOWEJ

 Drużyna systematycznie uczestniczy w rozgrywkach Mistrzostw Kielc Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców w piłkę siatkową organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Siatkarze rokrocznie awansowali do fazy finałowej. Zawodnicy z „Elektryka” byli uczestnikami Jesiennego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn organizowanego przez MOSiR Kielce, zawsze wchodząc do finałów i zajmując czołowe miejsca. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła także w Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn Ligii Miasta , której organizatorami byli TKKF przy NSK „ISKRA”, ZUCH i AP „CHEMAR” w TKKF.

 

„KIELCE BIEGAJĄ”

 Uczniowie chętnie startują w biegach ulicznych w ramach akcji: „Kielce Biegają” organizowanej przez MOSiR w Kielcach. Młodzież ZSE wielokrotnie startowała w Biegu Ulicznym o Grand Prix Miejskiego Ośrodka Sportu i Relacji w Kielcach. Reprezentacja Zespołu Szkół Elektrycznych wywalczyła wysokie miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach sztafetowych 10 X 1500 m. Nasza szkoła brała również udział w Drużynowych Zawodach Lekkoatletycznych.

TENIS STOŁOWY

W ramach akcji Sportowe Budzenie Wiosny odbywał się szkolny Turniej Tenisa Stołowego. Za każdym  razem wyłaniano mistrza i nowych kandydatów do reprezentacji szkoły.

BADMINTON

W zawodach mających na celu promowanie badmintona wśród uczniów naszej szkoły bierze udział duża grupa  uczniów, którzy rywalizują systemem pucharowym. Taka forma spędzania wolnego czasu spodobała się młodzieży naszej placówki.

 

W SKRÓCIE…

 Dlaczego warto uczyć się w „Elektryku”?

- Nasza szkoła ma świetną lokalizację, doskonałe warunki lokalowe oraz życzliwą i kompetentną kadrę pedagogiczną.

- Jesteśmy nowoczesną szkołą, wykorzystującą najnowsze środki dydaktyczne, z siedzibą w centrum miasta, w pobliżu licznych węzłów komunikacyjnych.

- Kadra pedagogiczna jest świetnie przygotowana, oddana wychowankom, zapewnia wysoki poziom kształcenia uczniów, ale też wspiera młodych ludzi w trudnych chwilach.

- „Elektryk” to szkoła na miarę XXI wieku. Umożliwia kształcenie w atrakcyjnych kierunkach,

pozwalających pozyskać atrakcyjną pracę. Daje też szansę kontynuowania nauki na

kierunkach technicznych wybranych uczelni.

- „ Elektryk” to placówka z 45-letnią tradycją, gotowa do podejmowania wyzwań

współczesnych czasów.

 

Nasze największe atuty to:

- położenie w centrum miasta i łatwy dostęp do komunikacji miejskiej i podmiejskiej,

- ponad 45-letnia tradycja szkoły,

- bardzo wysoki współczynnik zdawalności na egzaminach zawodowych,

- bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w województwie świętokrzyskim,

- możliwość rozwijania różnorakich zainteresowań,

- niezwykle atrakcyjne kierunki nauczania, pozwalają kontynuować naukę na wyższych

 • uczelniach lub znaleźć satysfakcjonującą pracę,

      programy profilaktyczne realizowane na terenie placówki sprawiają, że jesteśmy szkołą    bezpieczną.

Dodatkowe informacje