• WiFi_Slider

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w  VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego

 

 

„Mamy tylko jedną Ziemię, nie zmienimy jej w pustynię - uczymy się ekologii.”

W Zespole Szkół Elektrycznych już od kilku lat realizowany jest Program Ekologiczny. Co roku zgłębiamy tematykę związaną z ochroną środowiska i ekologią. Chcielibyśmy aby jak najwięcej szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska. W związku z tym organizujemy kolejną, VII już edycję konkursu podnoszącego świadomość ekologiczną młodzieży, która w przyszłości może mieć znaczący wpływ na oblicze środowiska.

 

Nadmieniamy, że każdego roku organizowany przez nas konkurs spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i ich opiekunów a poziom prac świadczy o wyjątkowej wrażliwości młodych ludzi na problemy środowiska.

Konkursy są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„Mamy tylko jedną Ziemię, nie zmienimy jej w pustynię - uczymy się ekologii.”

 

1.Organizator.

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

 

2. Cel konkursu.

Postęp cywilizacyjny XXI wieku i gwałtowny rozwój techniki niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale również zagrożenia. Największymi z nich jest niewątpliwie postępująca degradacja środowiska naturalnego. Tony śmieci, zatrute powietrze, rzeki pozbawione życia są tego namacalnym dowodem. Jest to dzieło samego człowieka, który nie potrafi racjonalnie z niego korzystać.

Niezwykle ważną rolę w dziele ratowania środowiska musi spełniać odpowiednia edukacja       i to na każdym etapie kształcenia. Dla dobra naszego środowiska należy również czerpać pewne nawyki ekologiczne z innych krajów Unii Europejskiej, gdzie polityka ekologiczna jest zakwalifikowana do stałych zadań i celów całej Unii Europejskiej.

Całość polityki Unii Europejskiej dotyczącej ekologii można wyrazić tzw. przykazaniami ekologicznymi :

 1. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
 2. Należy uwzględniać skutki oddziaływania na środowisko w możliwie wczesnym stadium podejmowania decyzji.
 3. Trzeba unikać eksploatowania przyrody powodującego znaczne naruszanie równowagi ekologicznej.
 4. Należy podnieść poziom wiedzy naukowej, by umożliwić podejmowanie właściwych działań.
 5. Koszty zapobiegania i usuwania szkód ekologicznych powinien ponosić sprawca zanieczyszczenia.
 6. Działania w jednym państwie członkowskim nie powinny powodować pogorszenia stanu środowiska w innym.
 7. Polityka ekologiczna państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska musi uwzględnić interesy państw rozwijających się.
 8. Państwa Unii Europejskiej powinny wspierać ochronę środowiska w skali międzynarodowej i globalnej.
 9. Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, zatem konieczna jest edukacja w tym zakresie.
 10. Środki ochrony środowiska powinny być stosowane odpowiednio do rodzaju zanieczyszczenia, oddziałania oraz obszaru geograficznego, który mają chronić..
 11. Krajowe programy dotyczące środowiska powinny być koordynowane na podstawie wspólnych długoterminowych programów, a krajowa polityka ekologiczna - harmonizowana w ramach Wspólnot Europejskich.

 

Edukacyjnymi celami naszego konkursu są:

 1. Kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za środowisko, w którym żyje.
 2. Dostrzeganie niekorzystnych zmian zachodzących w najbliższym środowisku.
 3. Określanie sposobu zapobiegania tym zmianom.
 4. Podejmowanie przez uczniów różnorodnych działań proekologicznych.
 5. Uzyskanie wiadomości dotyczących ekologii i ochrony środowiska.
 6. Propagowanie wartości ekologicznych.

Założeniem konkursu jest rozpropagowanie wśród jak największej liczby uczniów idei ekologicznych. Przygotowując prace na konkurs uczestnicy powinni sięgnąć po informacje     z zakresu działań proekologicznych prowadzonych w krajach unii. Dzięki temu poszerzy się ich wiedza na ten temat i zapoznają się z nowoczesnymi metodami ochrony środowiska.

 

4. Warunki uczestnictwa konkursie.

           

1)      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. świętokrzyskiego

2)      Każda szkoła typuje dwuosobowy zespół.

3)      Uczestnicy powinni przedstawić prace o tematyce ekologicznej, związane z hasłem konkursu.

4)      Prace mogą być wykonane w formie elektronicznej (prezentacji w programie Power Point), filmu lub pracy plastycznej.

5)      Prace na konkurs powinny zostać złożone w kopertach z napisem „ Konkurs Ekologiczny”. Wewnątrz koperty powinny znajdować się:

- wykonana praca,

- karta zawierająca dane autorów (imię, nazwisko, nazwa szkoły (numer telefonu), klasa, nazwisko opiekuna).

 

5. Termin i warunki dostarczania prac.

1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie do 15 grudnia 2013 roku

w sekretariacie szkoły faksem lub osobiście Kielce, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, fax 041 344-21-20

2. Prace należy dostarczyć do 28 lutego 2014  roku, do sekretariatu ZSE w Kielcach przy ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

3.  Ogłoszenie wyników  odbędzie się w kwietniu 2014 roku w ZSE w Kielcach.

4.  Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

5.  Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

6. Ocena i nagradzanie prac.

 

1)      O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje Komisja Konkursowa, którą stanowią pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

2)      Komisja wyłoni i nagrodzi  najlepsze prace w 3 kategoriach

3)      O wyniku konkursu i przyznanych nagrodach powiadomiona zostanie każda szkoła.

4)      Zwycięzcy otrzymają  nagrody rzeczowe a każda szkoła, której uczniowie nie znajdą się w gronie zwycięzców, dyplom za udział.

5)       Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas rozdania nagród.

 

Organizatorzy:

Dorota Dymińska, Małgorzata Łatkowska

Dodatkowe informacje