• WiFi_Slider

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa |Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 r. do lutego 2019 r. na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim.

 

CEL PROJEKTU:

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów

Wsparciem zostaną objęci uczniowie klas 2-4 Technikum nr 4 w zawodzie technik elektryk oraz uczniowie klas 2-3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w zawodzie elektryk.

W ramach projektu realizowane będą zadania:

  1. Modernizacja oferty kształcenia: zakupimy nowoczesny sprzęt pomiarowy, komputery 
    i oprogramowanie do pracownia w kwalifikacjach E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych i E.08: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ; opracujemy materiały dydaktyczne do zajęć na pracowniach zawodowych;  przeprowadzimy próbne egzaminy kwalifikacyjne.
  2. Realizacja płatnych staży zawodowych dla 60 uczniów kładących nacisk na korelację zdobytej wiedzy i umiejętności w szkole z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców, oraz sprzyjających płynnemu przejściu do aktywności zawodowej.
  3. Realizacja szkoleń zawodowych dla 105 uczniów: SEP zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (konserwacja i naprawy) o napięciu do 1 kV zakończone egzaminem kwalifikacyjnym dające wiedze i umiejętności praktyczne związane wykonywaniem pracy na stanowisku elektryka.
  4. Współpraca z uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami z branży elektrycznej

     Będziemy współpracować z Politechniką Świętokrzyską oraz firmami patronackimi: Przedsiębiorstwem Elektromontażowym Elstar Electric oraz Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A.

Dodatkowe informacje