• WiFi_Slider

8 czerwca 2018 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, podczas Dnia Otwartego ZSE, dyrektor Władysław Zaucha podpisał  porozumienie pomiędzy Szkołą, a firmą ENERTEL S.A. reprezentowaną przez pana Karola Zawadzkiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. ENERTEL S.A. jest wiodącym, zarówno na rynku lokalnym, jak i ogólnokrajowym, dostarczycielem rozwiązań w szeroko rozumianej branży elektroenergetycznej.  Zawarta umowa otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektroenergetyczną i elektroniczną.

Na mocy podpisanego porozumienia Strony zobowiązały się  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce zawodowej i przemysłowej, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, a także możliwość zatrudnienia najlepszych absolwentów ZSE w ENERTEL S.A., jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

Dodatkowe informacje