• Slider_szkola

Informacje dla maturzystów , Rodziców , nauczycieli wychowawców.

Instytucje rynku pracy

Instytucje rynku pracy realizują zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Celem działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do:

 • pełnego i produktywnego zatrudnienia;
 • rozwoju zasobów ludzkich;
 • osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
 • wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
 • zwiększenia mobilności na rynku pracy.

Instytucje rynku pracy to:

 • Publiczne służby zatrudnienia - tworzą je organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
 • Ochotnicze Hufce Pracy - są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia - strona internetowa: ohp.pl
 • Agencje zatrudnienia - są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej - strona internetowa KRAZ: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz
 • Instytucje szkoleniowe – są to publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną. Strona internetowa: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
 • Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy - są to:
  1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
  2) organizacje pracodawców,
  3) organizacje bezrobotnych,
  4) organizacje pozarządowe
   - jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 • Instytucje partnerstwa lokalnego - są to grupy instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

Inne podmioty wspierające działania instytucji rynku pracy to m.in. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.

Przeczytajcie również informację o rynku pracy dołączoną w linku poniżej:

https://wupkielce.praca.gov.pl/rynek-pracy-w-tym-o-pracodawcach-i-profilach-prowadzonej-przez-nich-dzialalnosci

Dodatkowe informacje