• Zawodowy_Slider

‎‎„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

  • ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
  • ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
  • ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
  • ‎osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
  • ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.‎

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

  • ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową  

oraz

  • ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

 „Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Dodatkowe informacje