• Zawodowy_Slider

 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31marca 2015r.

 

w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016r. (aktualizacja 30.11.2015 r.)

 

 Na podstawie § 112 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnegoegzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.


Komunikat_dyrektora_CKE_olimpiady_zaw_2016

Dodatkowe informacje