• Zawodowy_Slider

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.

Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_część_pisemna

Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_część_praktyczna

Dodatkowe informacje