• Matura_Slider

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

18 maja 2020

Drodzy Maturzyści! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

W dokumencie znajdziecie

  • harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym,
  • czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi na egzaminie maturalnym 2020 r.

 Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

EGZAMIN USTNY 
W 2020 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić wyłącznie absolwent, który:
w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
Absolwenci, którzy spełniają wyżej wymienione warunki muszą w terminie do 25 maja 2020 r. złożyć informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Wzór informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu - .pdf

Dodatkowe informacje