• Unijne_Slider

Rekrutacja do projektu „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik”

Projekt pn.: „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach w okresie 01.09.2018 r. do 30.11.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach oraz Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych u 40 uczniów, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji u 10 nauczycieli  przedmiotów zawodowych oraz doposażenie szkół w nowoczesne materiały i urządzenia do praktycznej nauki zawodu.

W projekcie dla 20 uczniów technikum z kierunku technik elektryk z klas II i III przewidziane zostały następujące formy wsparcia:

  • warsztaty z kompetencji miękkich i poruszania się po rynku pracy;
  • kurs zawodowy – AutoCad Elektryczny;
  • kurs z języka angielskiego branżowego;
  • warsztaty zawodowe;
  • staże zawodowe dla wszystkich osób biorących udział w projekcie.

Jak się zgłosić do projektu?

Należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie:

lub

  • w szkole u kierownika kształcenia praktycznego Pana Michała Cedro

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do końca września 2018 r.
Zapraszamy do udziału!

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodnego i kształcenia ustawicznego,  Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)

Dodatkowe informacje