• Unijne_Slider

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. – „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od września 2013 r. do czerwca 2015 r. na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

CELE PROJEKTU:

  • Wzrost umiejętności zawodowych u min 240 uczniów przez realizację szkoleń, warsztatów, praktyk i staży o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.
  • Podniesienie poziomu kształcenia praktycznych umiejętności zawodowych u min. 216 uczniów.
  • Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego u 49 uczniów ZSE porzez odbycie staży i praktyk zawodowych.
  • Zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych u min 56 uczniów ZSE poprzez specjalistyczne szkolenia i kursy.
  • Wzrost umiejętności planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej  i samooceny u min 240 uczniów ZSE.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie klas 1-3 Technikum nr 4 w zawodach technik informatyk oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych posiadających kwalifikacje i wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach branży informatycznej.

CERTYFIKAT FIRMY MICROSOFT

Projekt "Uczeń z międzynarodowym certyfikatem zawodowym - modelowe rozwiązanie dla świętokrzyskich pracodawców" jest realizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Program unijny - szkolenia informatyczne

Projekt ma na celu zorganizowanie i realizację cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów (w ramach zajęć pozaszkolnych) umożliwiających nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie informatyki, posługiwania się językiem angielskim stosowanym w technologii informatycznej przez uczniów i kadrę pedagogiczną (opiekunowie szkolni- nauczyciele informatycy).

Zakres szkoleń:

  • szkolenie umożliwia zdobycie, w pierwszym etapie dla 30 uczniów, tytułu Microsoft Certified Professional (MCP). Natomiast w drugim etapie 10 najlepszych uczniów będzie mogło uzyskać tytuł Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA);
  • każdy beneficjent ma zapewnione bezpłatne podręczniki oraz dostęp do bezpłatnych szkoleń elektronicznych informatycznych i z języka angielskiego, które stanowią doskonałe uzupełnienie wiadomości przekazywanych na zajęciach stacjonarnych;
  • szkolenia informatyczne mają formę autoryzowanych szkoleń firmy Microsoft i są prowadzone przez trenerów Microsoft z całej Polski.

EUROPEJSKIE STANDARDY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

                       

Od listopada 2009 do listopada 2010 r jest realizowany projekt współfinansowany przez UE „Europejskie standardy wiedzy i umiejętności w społeczeństwie informacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od listopada Zespół Szkół Elektrycznych realizuje projekt współfinansowany przez UE „Europejskie standardy wiedzy i umiejętności w społeczeństwie informacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest adresowany do uczniów technikum naszej szkoły.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), które zakończą się egzaminem certyfikującym, przeprowadzonym przez egzaminatora ECDL z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W programie są także warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym.

 

Dodatkowe informacje