• Unijne_Slider

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 20208 r. do 31 grudnia 2021 r. na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim.

CEL PROJEKTU:

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów

Wsparciem zostaną objęci uczniowie klas 3-4 Technikum nr 4 w zawodzie technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk i technik automatyk.

 W ramach projektu realizowane będą zadania:

 • Modernizacja oferty kształcenia: zakupimy nowoczesny sprzęt pomiarowy, komputery
  i oprogramowanie do pracowni dla zawodu technik automatyk; przeprowadzimy próbne egzaminy kwalifikacyjne dla technika automatyka.
 • Realizacja płatnych staży zawodowych dla 32 uczniów kładących nacisk na korelację zdobytej wiedzyi umiejętności w szkole z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawców, oraz sprzyjających płynnemu przejściu do aktywności zawodowej.
 • Realizacja szkoleń zawodowych dla 79 uczniów: SEP zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (konserwacja i naprawy) o napięciu do 1 kV zakończone egzaminem kwalifikacyjnym dające wiedze i umiejętności praktyczne związanewykonywaniem pracy na stanowisku elektryka.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami z branży elektrycznej - Będziemy współpracować z Politechniką Świętokrzyską oraz przedsiębiorcami z branży elektrycznej, elektronicznej, energetycznej i automatycznej.
 • Realizacja szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego

 

Kwota dofinansowania:

1 486 792,80 PLN  projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizacja:

 

 

 

Pliki do pobrania.

Regulamin projektuRegulamin rekrutacjiFormularz zgłoszeniowy dla nauczycielaFormularz zgłoszeniowy dla ucznia.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES  REALIZACJI  PROJEKTU: 01.03.2018r. – 29.02.2020r.

CEL PROJEKTU:  wzrost umiejętności zawodowych przez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych, warsztatów, praktyk i staży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowa zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.

ZAKRES WSPARCIA: wsparciem zostanie objętych ok. 140 uczniów w zawodach: technik elektronik (Technikum nr 4), monter – elektronik (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4) oraz elektronik (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4) oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Doposażenie pracowni do kwalifikacji E.06: wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych i E.20: eksploatacja urządzeń elektronicznych,
 1. Udział uczniów w zmodernizowanych zajęciach praktycznych realizowanych na zakupionym nowoczesnym sprzęcie,
 1. Przeprowadzenie egzaminów próbnych dla uczniów w kwalifikacjach E.06 i E.20,
 2. Realizacja staży zawodowych i praktyk przez uczniów w firmach z branży elektronicznej,
 3. Realizacja kursu zakończonego egzaminem i zdobyciem uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych SEP do 1 kV dla uczniów,
 1. Realizacja kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów pełnoletnich,
 2. Realizacja zajęć dodatkowych z mikroprogramowania dla uczniów zdolnych,
 3. Realizacja warsztatów kształtowania kompetencji społecznych oraz konsultacji indywidualnych dla uczniów,
 1. Realizacja szkoleń oraz dofinasowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 1. Współpraca z Politechniką Świętokrzyską i przedsiębiorcami z branży elektronicznej

Pliki do pobrania: regulamin projektu, regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy uczeń, formularz zgłoszeniowy nauczyciel, oświadczenie uczeń, oświadczenie nauczyciel, oświadczenie o dochodach, 2A.rok.17_18.projekt.info, 2B.rok.17_18.projekt.info, 3A.rok.17_18.projekt.info, 3B.rok.17_18.projekt.info, 3Z.rok.17_18.projekt.info

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa |Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 r. do lutego 2019 r. na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim.

Dodatkowe informacje