• Unijne_Slider

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES  REALIZACJI  PROJEKTU: 01.03.2018r. – 29.02.2020r.

CEL PROJEKTU:  wzrost umiejętności zawodowych przez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych, warsztatów, praktyk i staży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowa zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.

ZAKRES WSPARCIA: wsparciem zostanie objętych ok. 140 uczniów w zawodach: technik elektronik (Technikum nr 4), monter – elektronik (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4) oraz elektronik (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4) oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Doposażenie pracowni do kwalifikacji E.06: wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych i E.20: eksploatacja urządzeń elektronicznych,
  1. Udział uczniów w zmodernizowanych zajęciach praktycznych realizowanych na zakupionym nowoczesnym sprzęcie,
  1. Przeprowadzenie egzaminów próbnych dla uczniów w kwalifikacjach E.06 i E.20,
  2. Realizacja staży zawodowych i praktyk przez uczniów w firmach z branży elektronicznej,
  3. Realizacja kursu zakończonego egzaminem i zdobyciem uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych SEP do 1 kV dla uczniów,
  1. Realizacja kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów pełnoletnich,
  2. Realizacja zajęć dodatkowych z mikroprogramowania dla uczniów zdolnych,
  3. Realizacja warsztatów kształtowania kompetencji społecznych oraz konsultacji indywidualnych dla uczniów,
  1. Realizacja szkoleń oraz dofinasowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  1. Współpraca z Politechniką Świętokrzyską i przedsiębiorcami z branży elektronicznej

Pliki do pobrania: regulamin projektu, regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy uczeń, formularz zgłoszeniowy nauczyciel, oświadczenie uczeń, oświadczenie nauczyciel, oświadczenie o dochodach, 2A.rok.17_18.projekt.info, 2B.rok.17_18.projekt.info, 3A.rok.17_18.projekt.info, 3B.rok.17_18.projekt.info, 3Z.rok.17_18.projekt.info

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa |Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 r. do lutego 2019 r. na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim.

Dodatkowe informacje