Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego marki  Polonez Truck 1.6

Kielce, dnia 23.12.2015r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego marki  Polonez Truck 1.6

 1.      Nazwa i adres jednostki

 Zespół Szkół Elektrycznych

25-317 Kielce ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

www.zse-kielce.edu.pl

 tel.: (41) 368-05-70; fax: (41) 344-21-20

2.Tryb postępowania

Postępowanie jest prowadzone w celu sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe z dnia 21 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z póz zm).

 

 1. 3.        Przedmiotem przetargu jest samochód ciężarowy Polonez Truck 1.6,                           rok prod. 1999, wskazanie drogomierza 124252km, pojazd kompletny, uszkodzony silnik, korozja nadwozia, który można obejrzeć  w dniach 23 grudnia do 05 stycznia 2016r w godzinach 07:30-15:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel.: 662011234) na terenie Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Prezydenta                                    R. Kaczorowskiego 8 w Kielcach .
 2. 4.        Cena wywoławcza samochodu: 550,00 zł brutto
 3. 5.        Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
  1. Oferta powinna zawierać imię, nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta
  2. Oferta musi zawierać ofertę cenową wyrażoną w złotych polskich cyfrowo i słownie w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku oraz warunki jej zapłaty
   1. Oferta musi zawierać oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
   2. Oferta jest wiążąca do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
    1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia z dopiskiem: „oferta Polonez Truck….”   „Nie otwierać przed 07.01.2016r.godz.10.00”

 6.Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie ZSE Kielce  ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 w terminie do dnia 07.01.2016r. do godziny 10:00.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 07.01.2016 r. o godzinie 10:10 Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwymmiejscu lub przez oferenta, nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w pkt 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9.Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

10.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje