Dostawa przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Dostępne pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Sprzęt elektr.

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oświadczenie_warunki -udziału postępowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia - elektryka

Dodatkowe informacje