Kielce dn. 2017-10-23

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – sam. Referent ds. administracyjno-gospodarczych

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

- sam. Referent  ds. administracyjno-gospodarczych

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych jednostki,

-  prowadzenie inwentarza i ksiąg inwentarzowych  w programie VULCAN ,

-  prowadzenie spraw zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

-  organizacja i odpowiedzialność za pracę obsługi szkoły ( sprzątaczki i portierzy),

- przyjmowanie zamówień na bieżące funkcjonowanie  szkoły i  opisywanie dokumentów

  pod względem: merytorycznym i trybu  zamówień publicznych.

-  zakładanie i prowadzenie dokumentacji wyposażenia osobistego pracowników obsługi

  i nauczycieli w-f,

-  wprowadzanie danych statystycznych  o inwentarzu do  Systemu Informacji Oświatowej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

Kwalifikacje zawodowe:  wykształcenie  wyższe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

-  znajomość  ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o  rachunkowości

-  umiejętność obsługi komputera – programy WORD, EXEL, VULCAN,

- predyspozycje i umiejętności kandydata: dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, umiejętność pracy w zespole, duża komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

Miejsce wykonywania pracy:

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Warunki Pracy

 

Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz z Rozporządzeniem RM z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z późn. zm.

Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w Zespole Szkół Elektrycznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno  - techniczne stanowiska pracy:

-  komputer, sprzęt biurowy

- ograniczone możliwości poruszania się po budynku szkoły, na czterech korytarzach znajdują się schody bez elektrycznego krzesła pochyłego przychodowego, brak wind, budynek wyposażone w podjazd, drzwi wejściowe i ciągi komunikacyjne na parterze budynków  pozwalają na wjazd i poruszanie się wózkiem inwalidzkim, brak przystosowanych toalet do wózków inwalidzkich. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia formie papierowej:

-  CV,

-  list motywacyjny,

-  kopia dokumentu potwierdzająca tożsamość,

-  kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

-  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*

-  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,**

-  podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą ***,

-  podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,

-  podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą ***,

-  podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,

-  podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

*Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, stanowi załącznik nr 1 do rozp. MPiPS w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  lub jako druk do pobrania ze strony internetowej www.zse-kielce.edu.pl Z.S.Elektrycznych.

**Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

*** Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej: www.zse-kielce.edu.pl Z.S.Elektrycznych

Wymagane dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 31 pążdziernika  2017r. (włącznie) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – sam. referent” bezpośrednio w siedzibie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:

Zespół Szkół Elektrycznych,  25-317 Kielce, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.

 

Dodatkowe informacje:

- Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy

 

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
  4. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołanie lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście (w pok. 18) zostaną zniszczone.
  7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Z.S.Elektrycznych w Kielcach www.zse-kielce.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Elektrycznych po zakończeniu procedury naboru.

  

Dodatkowe informacje pod nr 41- 368-05-70,

                                                    

                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach            

                                                                      mgr inż. Władysław Zaucha

Dodatkowe informacje