Ogłoszenie nr 610891-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

Zespół Szkół Elektrycznych: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „ELEKTRYK szkołą zawodowych kompetencji” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 - Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Sprzęt elektr.

specyfikacja - mat na egzamin

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oswiadczeniewarunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dodatkowe informacje