SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

  1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tekst jednolity zwanej dalej uPzp i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy tejże ustawy.
  2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  4. Postępowanie oznaczone jest znakiem  2/PN/2017. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  7. Wszelkie  rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze postępowanie dokonywane będą w PLN, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Szczegóły w załączniku - plik

Dodatkowe informacje