Zespół Szkół Elektrycznych: „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Elektronik – zawód z przyszłością” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oswiadczeniewarunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dodatkowe informacje