SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 221 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na

DOSTAWĘ TALONÓW DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW ZESPOŁU
SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH UPRAWNIAJĄCYCH DO
BEZGOTÓWKOWEGO ZAKUPU TOWARÓW

załączniki:

SIWZ    Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_oswiadczenie_wykonawcy    Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_ grupa_kapitalowa

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_ informacja_o_podwykonawcach    Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_wzor_umowy

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_lista_punktow    Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_ liczba_punktow

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_oferta    Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_oswiadczenie_RODO

Dodatkowe informacje