INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce informuje, że w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 11:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania
o zamówienie Publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, znak sprawy: 2/RPO/2020. 

plik do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto:

Plik do pobrania: Zestawienie_ofert

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm. – dalej ustawa)  udziela odpowiedzi na pytania:

Plik do pobrania:

Informacja_dla_wykonawców_nr2

Ogłoszenie nr 540102974-N-2020 z dnia 12-06-2020 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 549212-N-2020
Data: 2020-06-09

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Elektrycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 29243933000000, ul. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego  8, 25-317  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 680 570, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 413 442 120.
Adres strony internetowej (url): www.zse-kielce.edu.pl

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców_nr1

Zespół Szkół Elektrycznych: Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
„AUTOMATYK to Twoja przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy pop

Załącznik nr 2 Oferta cenowa pop

Załącznik nr 3 oswiadczeniewarunki-udzialu-postepowanie pop

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia pop

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa pop

Załącznik nr 6 OPZ z pop

Dodatkowe informacje