Kielce dn. 2017-10-23

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – sam. Referent ds. administracyjno-gospodarczych

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

- sam. Referent  ds. administracyjno-gospodarczych

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych jednostki,

-  prowadzenie inwentarza i ksiąg inwentarzowych  w programie VULCAN ,

-  prowadzenie spraw zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

-  organizacja i odpowiedzialność za pracę obsługi szkoły ( sprzątaczki i portierzy),

- przyjmowanie zamówień na bieżące funkcjonowanie  szkoły i  opisywanie dokumentów

  pod względem: merytorycznym i trybu  zamówień publicznych.

-  zakładanie i prowadzenie dokumentacji wyposażenia osobistego pracowników obsługi

  i nauczycieli w-f,

-  wprowadzanie danych statystycznych  o inwentarzu do  Systemu Informacji Oświatowej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

Kwalifikacje zawodowe:  wykształcenie  wyższe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

-  znajomość  ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o  rachunkowości

-  umiejętność obsługi komputera – programy WORD, EXEL, VULCAN,

- predyspozycje i umiejętności kandydata: dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, umiejętność pracy w zespole, duża komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

Miejsce wykonywania pracy:

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Warunki Pracy

Informacja o wynikach przetargu na dostawę art. spożywczych do Internatu Z.S.Elektrycznych w Kielcach 2017.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

CZĘŚCI NR I, II, III, IV, V, VI

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 03.08.2017 r. o godz. 13:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Informacja o wynikach.docx

Zbiorcze zestawienie ofert 2017

w przetargu nieograniczonym pn:

 ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

zestawienie ofert.doc

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 25.05.2017 r. o godz. 14:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa elementów i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 1/1RPO/2017.

Szczegóły w załącznikach:

Informacja o wynikach przetargu

Zestawienie ofert

W poniższym załączniku umieszczone są wyniki przetargu na - Dostawa przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Wyniki przetargu - plik

Dostawa przyrządów i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Dostępne pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - Sprzęt elektr.

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oświadczenie_warunki -udziału postępowanie

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia - elektryka

Dodatkowe informacje