Gmina Kielce, realizująca projekt „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na:

1 wolne stanowisko pracy: pomoc administracyjna
w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego w Kielcach
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony od 01.01.2018 r. do 31.03.2018r. z możliwością przedłużenia do dnia 31.12.2019 r.
Czas pracy: 1 zmiana – w godzinach 730 - 1530
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h

Szczegóły w załączniku

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 16.11.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy bonów towarowych dla pracowników i emerytów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik - plik

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 13.11.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 2/1RPO/2017.

załącznik - plik

Zbiorcze zestawienie ofert


w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”  

Załącznik - plik

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych  w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 dotycząca naboru na wolne stanowisko – samodzielnego referenta ds. administracyjno-gospodarczego w wymiarze  pełnego etatu.

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracyjno-gospodarczych został wybrany:

Pan Włodzimierz Dziedzic zam. w Kielcach

             W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan Włodzimierz Dziedzic wykazał się wiedzą ogólną oraz merytoryczną związaną ze stanowiskiem pracy samodzielnego referenta ds. administracyjno-gospodarczych oraz znajomością obowiązujących przepisów.

                                                                                           Podpisał: Dyrektor Szkoły

                                                                                               Władysław Zaucha

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

  1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tekst jednolity zwanej dalej uPzp i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy tejże ustawy.
  2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  4. Postępowanie oznaczone jest znakiem  2/PN/2017. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  7. Wszelkie  rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze postępowanie dokonywane będą w PLN, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Szczegóły w załączniku - plik

Ogłoszenie nr 610891-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

Zespół Szkół Elektrycznych: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Dodatkowe informacje