Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 28.11.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

 

„Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”

Informacja o wynikach przetargu w załączniku

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na: "Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów"

 W dniu 28.11.2018r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 – Komisja Przetargowa otworzyła oferty złożone na przetarg nieograniczony na "Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów"

szczegóły informacji w załączniku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 221 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na

DOSTAWĘ TALONÓW DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW ZESPOŁU
SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH UPRAWNIAJĄCYCH DO
BEZGOTÓWKOWEGO ZAKUPU TOWARÓW

załączniki:

SIWZ    Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_oswiadczenie_wykonawcy    Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_ grupa_kapitalowa

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_ informacja_o_podwykonawcach    Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_wzor_umowy

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_lista_punktow    Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_ liczba_punktow

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_oferta    Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_oswiadczenie_RODO

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 14.11.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 4/1RPO/2017.

informacja_o_wynikach_przetargu_2018_11_16

Zbiorcze zestawienie ofert

załącznik - Zestawienie_ofert_2018_11_14

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

plik do pobrania: informacja_dla_wykonawcow 18_11_09

Zespół Szkół Elektrycznych: „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

załączniki:

Ogloszenie_o_zamowieniu_2018-11-062018-11-06

SIWZ_2018-11-062018-11-06 

Zalacznik_nr1_Wzor_umowy_2018-11-06

Zalacznik_nr2_Oferta_cenowa_2018-11-06

Zalacznik_nr3_oswiadczeniewarunki_udzialu_postepowanie_2018-11-06

Zalacznik_nr4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_2018-11-06

Zalacznik_nr5_grupa_kapitalowa_2018-11-06

Zalacznik_nr6_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_2018-11-06

INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU

 Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 19.10.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: Nr referencyjny: 3/RPO/P/2017

załącznik do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwoty brutto: 25330,00 zł

załącznik do pobrania

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633769-N-2018
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_15_10_18

informacja_dla_wykonawcow_nr_2_15_10_18

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

informacja_dla_wykonawcow_nr 1_12_10_2018

Dodatkowe informacje