SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

  1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tekst jednolity zwanej dalej uPzp i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym poniżej stosuje się przepisy tejże ustawy.
  2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
  4. Postępowanie oznaczone jest znakiem  2/PN/2017. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  7. Wszelkie  rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze postępowanie dokonywane będą w PLN, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Szczegóły w załączniku - plik

Ogłoszenie nr 610891-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

Zespół Szkół Elektrycznych: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Kielce dn. 2017-10-23

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – sam. Referent ds. administracyjno-gospodarczych

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

- sam. Referent  ds. administracyjno-gospodarczych

Liczba lub wymiar etatu: 1

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych jednostki,

-  prowadzenie inwentarza i ksiąg inwentarzowych  w programie VULCAN ,

-  prowadzenie spraw zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

-  organizacja i odpowiedzialność za pracę obsługi szkoły ( sprzątaczki i portierzy),

- przyjmowanie zamówień na bieżące funkcjonowanie  szkoły i  opisywanie dokumentów

  pod względem: merytorycznym i trybu  zamówień publicznych.

-  zakładanie i prowadzenie dokumentacji wyposażenia osobistego pracowników obsługi

  i nauczycieli w-f,

-  wprowadzanie danych statystycznych  o inwentarzu do  Systemu Informacji Oświatowej,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne (formalne):

- obywatelstwo polskie

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

Kwalifikacje zawodowe:  wykształcenie  wyższe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

-  znajomość  ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o  rachunkowości

-  umiejętność obsługi komputera – programy WORD, EXEL, VULCAN,

- predyspozycje i umiejętności kandydata: dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, umiejętność pracy w zespole, duża komunikatywność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych czynności, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, rzetelność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

Miejsce wykonywania pracy:

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

Ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

Warunki Pracy

Informacja o wynikach przetargu na dostawę art. spożywczych do Internatu Z.S.Elektrycznych w Kielcach 2017.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

CZĘŚCI NR I, II, III, IV, V, VI

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 03.08.2017 r. o godz. 13:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Informacja o wynikach.docx

Zbiorcze zestawienie ofert 2017

w przetargu nieograniczonym pn:

 ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

zestawienie ofert.doc

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 25.05.2017 r. o godz. 14:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa elementów i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 1/1RPO/2017.

Szczegóły w załącznikach:

Informacja o wynikach przetargu

Zestawienie ofert

Dodatkowe informacje