Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu - ”Dostawy artykułów żywnościowych do Internatu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”.

Załącznik

W załączeniu -  Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Zbiorcze zestawienie ofert

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający nie wymaga do złożenia wraz z ofertą formularza cenowego. Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga zestawienia proponowanego sprzętu.

Odpowiedź na pytanie 2 (dotyczy Zadania nr 3):

Zamawiający zgadza się na urządzenia o parametrach zawartych w tabeli zaproponowanej przez pytającego.

 

informacja_dla_wykonawcow_nr_2

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580369-N-2018
Data: 28/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Elektrycznych, Krajowy numer identyfikacyjny 29243933000000, ul. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25317 Kielce, woj.
świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 680 570, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 413 442 120.
Adres strony internetowej (url): www.zse-kielce.edu.pl

 

informacja_dla_wykonawcow_nr_1

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

Zespół Szkół Elektrycznych: „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Elektronik – zawód z przyszłością” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oswiadczeniewarunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

INFORMACJA  O  WYNIKACH oraz UNIEWŻNIENIE ZADANIA 1, 2 i 5

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 04.06.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” , numer postępowania: 1/RPO/P/2018.

informacja o wynikach - załącznik

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Zestawienie_ofert

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Załącznik nr 2 Oferta cenowa - po zmianie

informacja_dla_wykonawcow_nr_4

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560422-N-2018
Data: 18/05/2018

informacja_dla_wykonawcow_nr_3

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2

Dodatkowe informacje