Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Elektrycznych

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, działając na zasadzie § 6 ust. 2 i § 7 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, przeznaczone do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę bonów dla pracowników ZSE - 2015

INFORMACJA  O WYNIKACH

          Zespół Szkół Elektrycznych ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 2015-11-18 o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów towarowych dla pracowników Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8”, numer postępowania: 2/PN/2015.

Badanie ofert zakończono w dniu 2015-11-18 roku o godz. 12:00.

Wynik przetargu: plik

Zamówienie na dostawę bonów dla pracowników ZSE - 2015

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tekst ujednolicony na dzień 18.09.2015r.(Dz. U. z 2013r.  poz.907, 984, 1047 , 1473 z 2014r. poz. 423,768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2025r. poz.349,478 i 605) w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników w ilości:

17 szt. po 5 zł, 1901 szt. po 10 zł, 2462 szt. po 20 zł i 1671 szt. po 50 zł.

  1. Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające w wysokości do 10% wartości zamówienia.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych.
  5. Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 30199750-2 – Talony
  6. Koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego jest wliczony w cenę oferty.

Szczegóły zamówienia umieszczone w pliku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy:  postępowania udzielenia zamówienia publicznego „Dostawa artykułów spożywczych do kuchni Internatu Z .S. Elektrycznych  w Kielcach Al. Tysiąclecia PP 20.”

Część 1.3 dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich.

uzasadnienie postępowania dostępne w pliku

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę art. żywnościowych do Internatu Z.S.Elektrycznych w Kielcach

Pełna informacja o rozstrzygnięciu oferty dostępna w pliku:

Informacja o wybraniu oferty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Nr ogłoszenia 175178  z dn. 13.07.2015r.

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych  do  kuchni Internatu Z. S. Elektrycznych w Kielcach Al. Tysiąclecia PP 20

Zakres dostaw określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

formularze żywieniowe    SIWZ umowa arkusz ofertowy 2015    SIWZ ŻYWIENIE 2015   skrót specyfikacji

Informacja o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. bhp - wyniki

plik z szczegółowymi informacjami do pobrania

Dodatkowe informacje