INFORMACJA  O  WYNIKACH oraz UNIEWŻNIENIE ZADANIA 1, 2 i 5

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 04.06.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” , numer postępowania: 1/RPO/P/2018.

informacja o wynikach - załącznik

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Zestawienie_ofert

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Załącznik nr 2 Oferta cenowa - po zmianie

informacja_dla_wykonawcow_nr_4

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560422-N-2018
Data: 18/05/2018

informacja_dla_wykonawcow_nr_3

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

informacja dla wykonawcow nr 2

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560422-N-2018 
Data: 18/05/2018 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

informacja_dla_wykonawcow_nr_1

Zalacznik_nr_6_Szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_modyfikacja_z_dnia_23_05_2018

Zespół Szkół Elektrycznych: „Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Elektronik – zawód z przyszłością” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Oferta cenowa

Załącznik nr 3 oswiadczeniewarunki-udzialu-postepowanie

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Gmina Kielce, realizująca projekt „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór na:

1 wolne stanowisko pracy: pomoc administracyjna
w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego w Kielcach
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony od 01.01.2018 r. do 31.03.2018r. z możliwością przedłużenia do dnia 31.12.2019 r.
Czas pracy: 1 zmiana – w godzinach 730 - 1530
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h

Szczegóły w załączniku

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 16.11.2017 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy bonów towarowych dla pracowników i emerytów uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

załącznik - plik

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce, informuje, że w dniu 13.11.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”, numer postępowania: 2/1RPO/2017.

załącznik - plik

Zbiorcze zestawienie ofert


w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”  

Załącznik - plik

Dodatkowe informacje