• Slider_13_grudnia

Informujemy, że do dnia 10 września 2014 r. można składać w sekretariacie Szkoły wnioski  z obowiązującymi załącznikami o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Wnioski znajdują się na stronie internetowej szkoły. W przypadku braku możliwości  pobrania wniosku, proszę zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Kto może skorzystać z programu?

Przypominamy wszystkim zainteresowanym uczniom, że w dniach 25 - 28 sierpnia w godzinach podanych w załączniku odbywać się będą egzaminy poprawkowe.

Jednocześnie informuję, że w/w terminy są ostateczne i nie ma możliwości zmiany terminów

załącznik - plik

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2014 odbędzie się 26 sierpnia 2014 o godzinie 900.

Zdający zgłaszają się na egzamin  o godzinie 830 .

Przypominamy o obowiązkowym dokumencie tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego są takie same jak w sesji majowej

W ramach obchodzenia „Dnia Sportu” - w dniu 17.06.2014r. odbyły się na terenie naszej szkoły rozgrywki drużyn sportowych.

Drużyny były podzielone na dwie grupy i rywalizowały ze sobą w piłce siatkowej, koszykówce oraz piłce nożnej.

Każdy nauczyciel wychowania fizycznego wytypował grupę uczniów, którzy na jego zajęciach wykazali się najlepszą frekwencją i zaangażowaniem.

Dodatkowe informacje