• WiFi_Slider

Przypominamy wszystkim zainteresowanym uczniom, że w dniach 25 - 28 sierpnia w godzinach podanych w załączniku odbywać się będą egzaminy poprawkowe.

Jednocześnie informuję, że w/w terminy są ostateczne i nie ma możliwości zmiany terminów

załącznik - plik

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2014 odbędzie się 26 sierpnia 2014 o godzinie 900.

Zdający zgłaszają się na egzamin  o godzinie 830 .

Przypominamy o obowiązkowym dokumencie tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego są takie same jak w sesji majowej

W ramach obchodzenia „Dnia Sportu” - w dniu 17.06.2014r. odbyły się na terenie naszej szkoły rozgrywki drużyn sportowych.

Drużyny były podzielone na dwie grupy i rywalizowały ze sobą w piłce siatkowej, koszykówce oraz piłce nożnej.

Każdy nauczyciel wychowania fizycznego wytypował grupę uczniów, którzy na jego zajęciach wykazali się najlepszą frekwencją i zaangażowaniem.

W dniach 15-21.06.2014  nasi uczniowie brali udział w warsztatach edukacyjnych w Ostrawie, na uczelni Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava .

Wyjazd został zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielach”. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół technicznych naszego województwa.

Dodatkowe informacje