NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2021/2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Miasta Kielce prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru.
Uczniowie kończący szkoły podstawowe składają wniosek do wybranych szkół ponadpodstawowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl
Kandydat, aby móc złożyć wniosek do wybranych szkół, zakłada swoje konto poprzez wybranie opcji „Wprowadź wniosek”, a następnie wpisuje numer PESEL oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu.
Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie niezbędne do ponownego zalogowania się do Systemu. Na kolejnych etapach rekrutacji kandydat będzie mógł sprawdzić w Systemie status wniosku (czy został zatwierdzony), wprowadzić oceny ze świadectwa i punkty z egzaminów, sprawdzić do której szkoły został zakwalifikowany i przyjęty.

Całość dokumentu dostępna w załączniku:

KANDYDAT_informacja_o_naborze_2021

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w KIELCACH w roku szkolnym 2021/2022.

 

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.).

3. Zarządzenie nr 2.2021 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Cały dokument z warunkami rekrutacji do pobrania - WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIOW ZSE 2021/2022

Podkategorie

Dodatkowe informacje