MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KIELCE- CZAS NA WYBORY

Młodzieżowa Rada Miasta stanowi apolityczną reprezentację uczniów kieleckich szkół ponadpodstawowych, nie związaną z żadną partią polityczną i z żadnym ugrupowaniem politycznym. Celem MRM jest rozwijanie idei samorządności i  aktywności młodych ludzi. Jednym z zadań statutowych jest możliwość przedstawiania opinii w sprawach dotyczących młodzieży, wobec Rady Miasta i Prezydenta Miasta Kielce. 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce wybory do MRM odbędą się 28 listopada 2023r. Wszyscy uczniowie ZSE mają prawa wyborcze (z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach ucznia lub skazanych prawomocnym wyrokiem sądu). Uczniowie niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na udział w pracach Rady.

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 17 listopada!!!

Stosowne druki do pobrania w sali 101.

ZACHĘCAMY DO AKTYWNOŚCI!!!                                                                            SU