Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka

Tytuł projektu: “Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024043

Partnerzy:

  1. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach;
  2. Instytucja szkoleniowo-doradcza Casa da Educação Sapere Aude, Lizbona;
  3. CINEL – Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação, Lizbona.

Czas trwania: 24 miesiące, dwie tury po 12 miesięcy każda,

Finansowanie: program Erasmus+

Opis:

Projekt mobilności edukacyjnej pod tytułem „Staże zawodowe dla uczniów kieleckiego Elektryka” trwał 24 miesiące, czyli dwie 12-miesięczne tury.

W projekcie wzięło udział 72 uczniów, czyli cztery 18-osobowe grupy beneficjentów – po dwie grupy na każdą turę. Grupy złożone były z uczniów z klas informatycznych oraz elektronicznych. Nad bezpieczeństwem i prawidłowością odbywania praktyk w miejscu jej trwania czuwali nauczyciele – opiekunowie, po 2 wychowawców na grupę.

Projekt miał na celu przede wszystkim uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej naszej placówki, jak również rozwój interpersonalny, zawodowy i językowy uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem technicznego języka angielskiego. Ponadto, uczniowie poznali elementy kultury i obyczajowości w Portugalii, a także mieli szansę poznać realia portugalskiego rynku pracy i dóbr kulturowych w kraju partnerskim.

Możliwośc odbycia praktyk zawodowych w Lizbonie miała na celu nie tylko rozwój kompetencji zawodowych naszych podopiecznych, ale również podniesienie nieustannie o prestiżu naszego Zespołu Szkół Elektrycznych. Młodzież biorąca udział w projekcie przed wyjazdem uczestniczyła w zajęciach z technicznego języka angielskiego oraz w szkoleniu psychologiczno-pedagogicznym.

Po przybyciu do Lizbony staż zawodowy przebiegał zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy partnerami. Beneficjenci byli poddawani ocenie przez wyznaczonych pracowników instytucji przyjmującej. Działania uczniów w miejscu odbywania staży były również monitorowane przez nauczycieli-opiekunów, obecnych w Lizbonie.

Po powrocie do Polski staż został uznany za wymaganą praktykę zawodową na podstawie przedłożonych dzienników praktyk. Potwierdzeniem nabytych przez uczniów kompetencji w ramach projektu były odpowiednie certyfikaty, w tym certyfikat Europass- Mobilność.

Wyjazd stanowił dodatkową motywację dla uczniów do uzyskiwania lepszych ocen, jako, że stanowią one podstawowe kryterium do zakwalifikowania się do projektu. Ponadto, projekt ten rozwinął także kompetencje zawodowe nauczycieli biorących w nim udział. Poszerzyli oni swoją wiedzę w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących m. in. organizacji praktyk uczniowskich. Poprzez organizację zagranicznych praktyk zawodowych poszerzyliśmy współpracę z międzynarodowymi instytucjami, w tym ofertę edukacyjną ZSE, czyniąc nasza szkołę bardziej atrakcyjną dla przyszłych uczniów.