Warunki i kryteria rekrutacji 2022/2023

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w KIELCACH w roku szkolnym 2022/2023.

PODSTAWY PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf 

3. Zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023

4. Zarządzenie nr 12/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa świętokrzyskiego 

Cały dokument z warunkami rekrutacji do pobrania: