Warunki i kryteria rekrutacji 2023/2024

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w KIELCACH w roku szkolnym 2023/2024

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
  3. Zarządzenie nr 10.2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół li stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim

 

  1. Zarządzenie nr 17.2023 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa świętokrzyskiego

Cały dokument z warunkami rekrutacji do pobrania: