Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Tytuł projektu: “Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

Nr projektu: POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000128

Partnerzy:

   

   1. Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach, Polska;

   1. ADC College, Londyn, Wielka Brytania;

   1. Vitalis w Schkeuditz koło Lipska, Niemcy.

  Czas trwania: 24 miesiące, dwie tury po 12 miesięcy każda

  Finansowanie: Program POWER wg zasad Erasmus+

  Opis:

  Projekt mobilności edukacyjnej zatytułowany: “Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” został przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych z Kielc (Polska), we współpracy z partnerami zagranicznymi którymi byli: ADC College w Londynie (Wielka Brytania), oraz Vitalis w Schkeuditz koło Lipska (Niemcy). Projekt był realizowany przez okres 24 miesięcy: dwie tury po 12 miesięcy każda. W projekcie mobilności uczestniczyło w sumie 72 uczniów: po dwie grupy w każdej turze projektu: grupa elektryczno-elektroniczna, licząca 18 osób, odbyła staż zawodowy w Schkeuditz oraz grupa informatyczna, licząca 18 osób, odbyła staż zawodowy w Londynie. Dodatkowo uczniami w miejscu odbywania stażu opiekowało się po 2 opiekunów na każdą grupę. Opiekunami tymi byli nauczycieli ZSE.

  Głównymi celami projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej szkoły, wspieranie mobilności zawodowej młodzieży, podwyższenie ich umiejętności zawodowych, językowych i ich osobistego rozwoju.

   Dzięki zagranicznym praktykom zawodowym beneficjenci nie tylko mieli okazję pogłębić znajomość specjalistycznego języka niemieckiego i angielskiego, ale również poznać realia niemieckiego i brytyjskiego rynku pracy, a także zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Niemiec i Wielkiej Brytanii. Dzięki temu, że praktyki odbyły się poza granicami kraju uczniowie poznali również słownictwo i realia życia codziennego w tych krajach.

  Procesem rekrutacji do projektu zostali objęci uczniowie klas trzecich ZSE w Kielcach w zawodach: technik informatyk, technik elektryk oraz technik elektronik. W trzecim roku nauki uczniowie zobowiązani są do odbycia 4 tygodniowej praktyki zawodowej o profilu elektrycznym, elektronicznym i informatycznym w zakładach i firmach. Co rok ZSE deleguje uczniów na praktyki w lokalnych firmach, jednakże kierując się chęcią poszerzenia i unowocześnienia treści programu praktyk nasza szkoła zorganizowała praktyki w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

  Wszyscy beneficjenci wysłani na staż odbyli przed wyjazdem szkolenie z języka zawodowego angielskiego lub niemieckiego oraz szkolenie kulturowo-pedagogiczne. W czasie trwania stażu uczniowie mieli praktyki według harmonogramu praktyk, ustalonego wcześniej między ZSE a instytucjami partnerskimi.

  Działania projektowe były monitorowane przez przedstawicieli instytucji partnerskiej oraz opiekunów- nauczycieli języka i przedmiotów zawodowych z własnej szkoły. Odbyła się też wizyta monitorująca dyrekcji szkoły w miejscu odbywania stażu przez uczniów za granicą. Staż zagraniczny został zaliczony w Polsce jako obowiązkowa zawodowa praktyka uczniowska na podstawie prowadzonych dzienniczków praktyk. Uczniowie zdobyli doświadczenie zawodowe potwierdzone certyfikatami uczestnictwa w projekcie oraz certyfikatami Europass – Mobilność.

  Po zakończeniu każdej tury odbyła się ceremonia zakończenia w siedzibie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, na którą przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

     Galeria - Niemcy

  Galeria - Anglia