DYREKCJA ZSE

DYREKTOR

mgr Aleksandra Szulc
uczy fizyki; czuwa nad sprawnym funkcjonowaniem szkoły. Jest odpowiedzialna m.in. za nadzór pedagogiczny, zarządza i kieruje szkołą, jest pracodawcą, sprawuje opiekę nad uczniami.

WICEDYREKTORZY

mgr inż. Anna Baran
uczy przedmiotów zawodowych (elektrycznych i elektronicznych); odpowiada za kształcenie zawodowe, praktyki, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz rozlicza i zatwierdza wycieczki szkolne.

mgr Katarzyna Krąkowska
uczy fizyki; zajmuje się sprawami wychowawczo-pedagogicznymi, organizacją i przebiegiem matur oraz układa plan lekcji.

Dodatkowe informacje