Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica/opiekuna prawnego ucznia oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych, 25-319 Kielce, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, tel. 41-368-05-70, e-mail sekretariat@ezse.pl.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres do korespondencji, adres zameldowania, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych, stopień pokrewieństwa opiekuna prawnego, oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów, w przypadku szczególnych potrzeb edukacyjnych kraj pochodzenia, narodowość, obywatelstwo, wizerunek ucznia – tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców/opiekunów prawnych lub ucznia powyżej 16 roku życia na przetwarzanie wizerunku.
 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Magdalena Jarząbek – kontakt możliwy jest pod adresem
  e-mail iod@zsel.kielce.eu i telefonicznie pod nr tel. 41-367-61-03.
 1. Dane osobowe Pana/Pani /ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie
 2. – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Pana/ Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 6. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 7. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkół Elektrycznych oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Dyrektor Szkoły