Warunki i kryteria rekrutacji 2024/2025

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz.2431 ze zm.).
  3. Zarządzenie nr 7/2024 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim.
  4. Zarządzenie nr 15/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim.