Wychowanie do życia w rodzinie w ZSE

Wychowanie do życia w rodzinie należy postrzegać jako integralną część wychowania ogólnego. Nadrzędnym celem wprowadzenia tego przedmiotu jest takie oddziaływanie na uczniów, aby przemyślenia i wnioski płynące z zajęć pomogły im lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rzutowały na podejmowanie właściwych decyzji obecnie i w przyszłości.

Istotnym elementem współczesnego wychowania jest współpraca wszystkich środowisk kształtujących osobowość młodego człowieka. Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywa rodzina. Nie da się jednak pominąć wagi innych podmiotów wychowawczych, jakimi są: szkoła, grupa rówieśnicza, instytucje wychowawcze. Czas dojrzewania jest trudnym okresem, zarówno dla dziecka, jak i dorosłych – rodziców, wychowawców, nauczycieli. Rozchwianie emocjonalne, nasilenie krytycyzmu, zwłaszcza wobec dorosłych, brak doświadczenia, a jednocześnie ciekawość świata powodują, że wybory, jakich dokonują młodzi ludzie, nie zawsze są dobre dla nich samych.

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest specyficznym przedmiotem. Realizowany jest od klasy IV szkoły podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

Wbrew ogólnemu przekonaniu na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka, a przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami, rolą poszczególnych członków. Podejmowane są zagadnienia związane 
z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach, płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre, a także mówimy o tolerancji i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd. Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.

Wdrożenie do szkół przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest wynikiem realizacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art.4. ust.1). Przedmiot ma charakter prorodzinny, prozdrowotny, prospołeczny i wspiera wychowawczą rolę rodziny. Trzeba także zauważyć znaczenie zajęć WDŻ dla szkolnego programu profilaktyczno- wychowawczego – przedmiot jest kompatybilny z tymi programami, wspiera je i uzupełnia.

Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

  1. Rodzina
  2. Dojrzewanie
  3. Seksualność człowieka.
  4. Życie jako fundamentalna wartość.
  5. Płodność.
  6. Postawy

Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne i wychowawcze. 

Realizacja treści przedmiotu stanowi spójną całość z pozostałymi działaniami  wychowawczymi i profilaktycznymi  szkoły, a w szczególności:
-wspiera wychowawczą rolę rodziny,
– promuje integralne ujęcie ludzkiej seksualności tj. z uwzględnieniem wiedzy o rozwoju fizycznym, jak również psychicznym, emocjonalnym, społecznym i moralnym,
– kształtuje postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne,
– wzmacnia charakter ucznia oraz kształtuje prawidłowe relacje rodzinne i społeczne.

Celem zajęć będzie m.in.:

– ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka,
– okazywanie  szacunku  innym  ludziom,  docenianie  ich  wysiłku  i  pracy,  przyjęcie postawy szacunku wobec siebie,

– pomoc w  przygotowaniu  się  do  zrozumienia i akceptacji  przemian okresu dojrzewania; pokonywanie trudności okresu dorastania,

– kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby; dokonywanie wyborów i urzeczywistnianie wartości  służących  osobowemu  rozwojowi; kierowanie  własnym  rozwojem, podejmowanie  wysiłku  samowychowawczego  zgodnie  z  uznawanymi normami i wartościami; poznawanie,  analizowanie  i  wyrażanie uczuć; poznanie możliwości rozwiązywania problemów;

-pozyskanie wiedzy  na  temat  organizmu  ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych  w  okresie  prenatalnym i  postnatalnym  oraz  akceptacja  własnej płciowości; kształtowanie postawy obrony  własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku dla ciała innej osoby,

-uświadomienie  i  uzasadnienie  potrzeby  przygotowania  do  zawarcia  małżeństwa i założenia rodziny,

– pozyskanie wiedzy na temat korzystania  ze  środków  przekazu, w tym z Internetu, w  sposób  selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem,

Zajęcia prowadzone mogą być tylko przez osoby, które posiadają kwalifikacje w tym zakresie, ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe.

Bardzo szczegółowe informacje na temat celów i treści nauczania Wychowania do życia w rodzinie znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.
Załącznik nr 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.

Dz.U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 220