Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 1998-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
• nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny,
• w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
• strona jest częściowo responsywna (skaluje się tekst, ale nie są skalowalne wszystkie grafiki),
• brak aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy sekretariat@ezse.pl. Osobą kontaktową jest pracownik szkoły aktualnie pełniący obowiązki administratora strony internetowej. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413680570. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna budynku Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prezydenta R. Kaczorowskiego w Kielcach przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8

 • Do budynku prowadzi 1 wejście: od ulicy Prezydenta R. Kaczorowskiego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramką.
 • W budynku nie ma windy. Nie ma również pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących..
 • W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Dla osób na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 • Przed wejściem do Szkoły, wokół budynku a także na korytarzach głównych zainstalowany jest monitoring wizyjny.
 • Sekretariat Szkoły, gabinety dyrekcji znajdują się na parterze budynku – czynne:
  poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00.