Ruszyła rekrutacja do nowego projektu realizowanego przez ZSE

Tytuł: Nowa perspektywa – Nowe możliwości

CEL: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia branżowego poprzez realizację staży o wysokim standardzie oraz wzrost umiejętności zawodowych pożądanych na rynku pracy przez realizacje szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów 80M/0K i nauczycieli 10M/5K .

Okres realizacji 1.III.2024-28.II.2026

WARTOŚĆ PROJEKTU: 939 098,75 PLN

WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 748 938,75 PLN

GRUPY DOCELOWE:

  • Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Elektrycznych 15 osób w podziale na 5 kobiet i 10 mężczyzn
  • Uczniowie uczący się w Zespole Szkół Elektrycznych 80 osób

EFEKTY/REZULTATY:

  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 15 nauczycieli
  • Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem – 80 uczniów
  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich – 48 uczniów
  • Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym – 20 uczniów
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 72 uczniów
  • Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13 nauczycieli

ZADANIA:

ZADANIE1Zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijających umiejętności podstawowe i przekrojowe niezbędne na rynku pracy w nauczanych zawodach.

Realizacja odpowie na potrzeby związane z rozwijaniem umiejętności podstawowych i przekrojowych niezbędnych na rynku pracy, nauką i kontaktem z nowymi technologiami i sprzętem. 330h Zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności podstawowe i przekrojowe niezbędne na rynku pracy w nauczanych zawodach: 2gr x 8os x 60h w zawodzie t.elektryk, 2gr x 8os x 60h t.automatyk; 2gr x 8os x 30h w zawodzie t.elektronik; 1gr x 8os x 30h w zawodzie t.energetyk; w okresie 10.09.2024 – 31.12.2025;

ZADANIE 2: Staże zawodowe dla uczniów

Realizacja odpowie na potrzeby uczniów: zdobycie kwalifikacji zawodowych przydatnych na rynku pracy, kontakt rzeczywisty z pracodawcą oraz jego wymaganiami. Przeprowadzimy staże dla U kl. 4

technikum (48M/0K, 160h/os.) sprzyjających płynnemu przejściu do aktywności zawodowej, w terminie VII,VIII 2024 i 2025r

ZADANIE 3: Warsztaty antydyskryminacyjne

Realizacja odpowie na potrzeby związane z upowszechnianiem i podnoszeniem wiedzy, umiejętności i wpływające na postawy, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności. 24 h Warsztatów antydyskryminacyjnych: 4gr x 12s x 6h; w okresie IX 2024-XII 2025. CEL: dostarczenie uczestnikom narzędzi i wiedzy do kształtowania postaw prospołecznych, umiejętności współodczuwania i odnajdywania w sobie bohatera. Warsztaty prowadzone metodami aktywnymi angażującymi osoby uczestniczące do uczenia się poprzez doświadczenie. Stosowane ćwiczenia symulacyjne, elementy dramy, dyskusje w małych grupach i plenarne oraz projekcje filmów. Zajęcia prowadzone w małych grupach do 10 osób

ZADANIE 4: Działania z doradztwa zawodowego

Realizacja odpowie na potrzeby związane z uzupełnieniem działań doradztwa zawodowego realizowanych w placówce. 60h wsparcie z doradztwa zawodowego : 20 os x 3h indywidualnych spotkań/rozmów; w okresie III, IV kw 2024, I,II,III, IV kw. 2025; prowadzone przez szkolnego doradcę zaw.; realizacja ciągła w miarę wyłaniających się potrzeb wśród zrekrutowanych 80U; w celu przygotowania U do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie własnych potrzeb.

16h Warsztatów Design Thinking: 2gr x 10 os x 8h; w okresie IX 2024-VI 2025; Cel rozwijanie postaw kreatywnych i niestereotypowego myślenia. Design Thinking to sposób myślenia i podejście do uczenia się, współpracy i rozwiązywania problemów. To nowoczesna metoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Są to skomplikowane zagadnienia wymagającego zintegrowanego podejścia, które łączy kompetencje z zakresu technologii, psychologii, projektowania, ergonomii, biznesu etc. Celem tej metody jest rozwiązywanie problemów, stworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług lub procesów poprzez określenie prawdziwych potrzeb pojedynczego użytkownika. Są to umiejętności niezbędne w życiu młodego chcącego się rozwijać człowieka.

ZADANIE 5: Kursy i szkolenia dla uczniów

Realizacja tego zad. odpowie na potrzeby uczniów: zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przydatnych na rynku pracy. Cel: nadanie uczestnikom dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu, U otrzymują certyfikat, realizacja IX 2024–II 2026.

* Kurs+egzamin SEP (192h szkolenia + 80egzaminów) (8gr x 10 os x 24h ) dla kl. 5 i 4, 80U z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (konserwacja i naprawy) o napięciu do 1kV, Kurs prowadzony w ZSE, w 2 edycjach (ferie 2025 i ferie 2026).

* Kurs+egzamin UDT Instalator pomp ciepła (48h+ 10egzaminów) (2 gr x 5 os x24h) dla kl. 5 i 4, 10U nabywa umiejętności do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii.

* Kurs+egzamin UDT Instalator systemów fotowoltaicznych (32h+ 10egzaminów) (2 gr x 5 os x16h) opis j.w.

* Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznych (12h) ( 2gr x 7os x 6h) dla klas 5 i 4, 14 U. Cel: U uzyskuje umiejętności i wiedzę pozwalające na wykonanie wszystkich pomiarów niezbędnych do uruchomienia instalacji fotowoltaicznej jak również do monitorowania poprawnej pracy instalacji.

* Wodór jako paliwo przyszłości (12h) ( 2gr 7os x 6h) dla klas 5 i 4, 14 U. Cel: zapoznanie U z tematyką czystego paliwa przyszłości jakim będzie zielony wodór oraz uświadomienie jak ważną rolę odegra wodór w dekarbonizacji gospodarki.

ZADANIE 6: Kursy i szkolenia dla nauczycieli

Realizacja odpowie na potrzeby : podniesienie komp. i kwalifikacji oraz kontakt z nowymi technologiami. Cel uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do nauczania praktycznej nauki zawodu na współczesnych urządzenia i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zaplanowano dla (10M/5K) kursy, szkolenia i studia podyplomowe nadające kwalifikacje i kompetencje; rekrutacja V 2024. realizacja IX 2024- II 2026

* 24h SEP dla 5M/3K (1gr x 24h)Cel: nabycie kwalifikacji z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV;

*12h diagnostyka instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dla 6M/1K (1gr x 12h) Cel: nabycie umiejętności związanych z pomiarami i diagnostyką instalacji OZE;

*12h diagnostyka pomp ciepła dla 6M/2K (1gr x 12h) cel j.w.

*8h szkolenie z obsługi programu PROTON dla 3M/0K (1gr x 8h) cel: nabycie umiejętności obsługi oprogramowania do tworzenia oraz archiwizacji protokołów z pomiarów elektrycznych niezbędnego w pracy każdego elektryka.

*90h kurs j.angielskiego zawodowego dla 1M/2K (1gr x 90h) odpowie na potrzeby n-li w zakresie uzupełniania kompetencji językowych specjalistycznych.

*refundacja udziału w studiach podyplomowych Zarządzanie i Coaching dla 1K, cel: podniesieni kompetencji doradcy zawodowego w kontaktach z młodzieżą.

Szczegóły dotyczące projektu znaleźć można na naszej stronie PROJEKTY UNIJNE