• Slider_ferie

Informujemy, że do 8 września 2017 r. należy złożyć deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na sesję styczeń / luty 2018.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 zainauguruje Msza Święta o godz.9.00 w kościele św.Wojciecha. Dalszy ciąg uroczystości odbędzie się na boisku szkolnym o godz.10.00 (w razie niepogody klasy I spotykają się w sali gimnastycznej, pozostałe w przydzielonych salach).
Serdecznie zapraszamy.

Już kolejny rok z rzędu uczniowie mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania na zakup podręczników „Wyprawka szkolna”. W tym roku do uzyskania pomocy uprawnieni są tylko uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:  

1)     słabowidzących,
2)     niesłyszących,
3)     słabosłyszących,
4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  uczęszczających
w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Rządowy program

Wniosek

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej sierpień 2017 odbędzie się w terminie :

 

 

  • Część pisemna ( matematyka, j.obce ) – 22 sierpnia 2017 godz. 900
  • Część ustna ( j.angielski ) – 23 sierpnia 2017  godz.1000

Dodatkowe informacje